gotcpforward v1.2发布,替代haproxy,nginx做tcp转发的好工具

gotcpforward 最初写出来,是为了快速转发tcp链接的,打磨了很久,现在也比较稳定了。

最新版v1.2发布了,提升了超时处理,降低了对资源的消耗,和改善了连接池的管理能力。

下载地址:

https://github.com/cnmade/gotcpforward/releases/tag/v1.2

 

分类: 默认 标签: 超时 gotcpforward 发布于: 2022-05-31 16:11:56, 点击数: